Ekologie
Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí

Jedná se o vysoce kvalifikované poradenské služby v oblasti životního prostředí k zajištění souladu s právními a jinými požadavky české a evropské legislativy.

Na základě vstupního hodnocení provozovaných činností a právních požadavků identifikujeme neshody a rizika, následně dojde ke zpracování návrhu opatření.

Tyto služby jsou prováděny rovněž formou mandátní smlouvy.

 • odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech)
 • ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
 • ochrana vod a vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, a zákon č.
 • 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích)
 • chemické látky (zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách., ES 1907/2006 (REACH), ES 1272/2008 (CLP)
 • obaly (zákon č. 477/2001 Sb. o obalech)
 • integrovaná prevence a registr znečišťování ŽP (zákon č. 76/2002 o integrované prevenci a č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečištění)
 • předcházení ekologické újmě (zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě)
 • posuzování vlivu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů)
 • prevence závažných havárií (Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi)
 • RoHS - o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU)
 • Hospodaření s energiemi (zákon č. 406/2000 Sb.)
 • Databáze chemických látek

Komplexní poradenství při implementaci, udržování a zlepšování nástrojů řízení:

V rámci této služby pro své klienty zavádíme, udržujeme a zlepšujeme především následující systémy:
 • Systém managementu kvality (QMS) - ČSN EN ISO 9001:2009 (včetně požadavků normy ISO/TS 16949)
 • Systém pro oblast ochrany životního prostředí (EMS) - ČSN EN ISO 14001:2005
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) - ČSN EN ISO 18001:2008
 • Systém managementu bezpečnosti informací - ISO 27001 ISO/IEC 27001:2005
 • Systém společenské odpovědnosti firem dle normy SA 8000:2008
 • Integrované systémy řízení (kombinace zvolených systémů)

Zavedení uvedených dobrovolných nástrojů řízení umožňuje našim klientům zejména:
 • poskytovat služby i nejnáročnější klientele (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000)
 • účastnit se výběrových řízení významných zakázek, především ve státní správě (SA 8000, ISO 9001)
 • efektivní nastavení procesů navyšování tržeb a zisku
 • být v souladu se zákonnými a jinými požadavky
 • zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům (ISO 9001)
 • zkvalitnit interní systém managementu, optimalizovat organizační strukturu společnosti
 • zlepšit pořádek, komunikaci a zvýšit efektivitu v celé společnosti
 • optimalizaci nákladů – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů (ISO 9001)
 • zvýšení důvěryhodnosti a prestiže společnosti v očích veřejnosti, klientů a státních kontrolních orgánů
 • zvýšení konkurenceschopnosti (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001)
 • chránit životní prostředí a zdraví svých zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů a návštěvníků (ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000)


Metodika udržitelné spotřeby a výroby (USV)

Udržitelná spotřeba a výroba (USV) – používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, avšak současně minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání nebezpečných a toxických látek, snižují produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku takovým způsobem, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.

Metodika udržitelné spotřeby a výroby (USV) se provádí prostřednictvím vstupního hodnocení, které umožňuje hodnotit a identifikovat oblasti pro další zlepšování. Následně jsou navrženy nástroje a projekty oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejichž realizací dosáhne subjekt pozitivního efektu v ekonomické, ekologické a sociální oblasti.

Metodika USV může být také zakomponována do všech stávajících systémů řízení.

Komplexní poradenské služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a (PO)

Komplexní poradenské služby v oblasti požární ochrany (PO)

Poradenství v oblasti ADR (přeprava nebezpečných materiálů)

Energetické poradenství

Pořádání odborných školení v oblastech životního prostředí, systémů managementu a BOZP a PO

Poskytujeme vzdělávání a školení v oblastech:
 • managementu systémů řízení (management a auditing)
 • v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany (chemické látky, odborná obsluha, nové nástupy, vzdělávání vedoucích pracovníků, odborné a tematické semináře, apod.).
+420 739 037 267
+420 775 078 461